Sgeama Maoineachaidh airson Taighean-croite

Image of a croft house being built

In English

Tha an sgeama seo a’ toirt maoineachadh do chroitearan airson taigheadas croite a leasachadh, airson daoine a tharraing do sgìrean croitearachd na h-Alba agus a ghlèidheadh ann. Faodar am maoineachadh seo a chleachdadh airson:

  • obraichean-chàraidh mhòra
  • leasachaidhean taobh a-staigh
  • obraichean ath-thogail

Stiùireadh slàn mun sgeama

Stiùireadh slàn